hello world!
Published: április 28, 2024

AZ ORVOSI ESKÜ SZÖVEGÉNEK KRITIKAI ELEMZÉSE

Dr. Horváth Katalin

Az Új Magyar Orvosi Kar Egyesület alapításakor kitűzött céljaink egyike az volt, hogy visszatérjünk az ősi hippokratészi etika alapelveihez. Ez egyben azt is jelenti, hogy ma ezektől az alapelvektől jócskán eltávolodtunk. Dolgozatommal az volt a célom, hogy megvilágítsam, mennyiben térnek el a mai magyar orvosegyetemi esküszövegek, illetve a mai orvosi viselkedés a hippokratészi alapelvektől, tehát mi az, ami hiányzik, nem kerül megfogalmazásra bennük, és emiatt a legtöbb orvos számára fel sem merülnek bizonyos etikai alapkövetelmények, illetve az azok be nem tartásából eredő mély torzulások, pszichikai defektusok.

MIT JELENT AZ ESKÜ?

Ünnepélyes, emelkedett fogadalomtétel. Önként vállalt fogadalom, nyilatkozat vagy ígéret szertartásos megerősítése. Az eskünek van egy becsülete, az esküszegést a lelkiismeret bánja, és az eskü alatt tett ígéret nem-teljesítéséért a társadalom megvetése, adott esetben kiközösítés jár. A joggyakorlatban az esküszegés bűntettnek minősül, vagyis az eskü meg nem tartásának következményei vannak.

AZ ORVOSI ESKÜ

Vannak olyan szakmák, ahol a foglalkozáshoz vagy hivatáshoz kapcsolódó esküt kell tenni, a tevékenység emelkedett voltára, illetve felelősségére való tekintettel. Mivel az orvosoknál sok esetben a betegek élete van rábízva a munkáját végző orvosra, Magyarországon az a szokás terjedt el, hogy a végző orvostanhallgatók orvosi esküt tesznek. Megfogadják, hogy hivatásukat magas szinten, megszerzett tudásuk birtokában és lelkiismeretesen végzik, vezérelvük és első számú szempontjuk az emberek egészsége és gyógyulása – és nem más! Nem a gyógyszergyárak financiális érdekei, és nem saját karrierjük és pályaívük elősegítése. Megfogadják, hogy munkájukat a legmagasabb színvonalon, tudásuk állandó gyarapítása mellett végzik. Nem azt fogadják meg, hogy teljességgel ismeretlen és tisztázatlan, kivizsgálatlan hatású készítményeket erőltetnek rá a néptömegekre, és nem is tudakozódnak afelől, hogy milyen ártalmai vannak a készítményeknek. Megfogadják, hogy a betegek emberi jogait és méltóságát tiszteletben tartják. Nem azt fogadják meg, hogy a jogtiprásban részt vesznek és válogatás nélkül beadnak tudottan ártalmas szereket és kárt okozó készítményeket.

Vészhelyzet és vészhelyzeti kommunikáció nem írhatja felül az orvosi etikát és az orvosi esküt!

HIPPOKRÁTÉSZI ESKÜ

Az ókori görög orvos nevéhez fűződő eskü maga is egy etikai kódex. Az idők során az orvosi hivatás erkölcsi vezérelvének fogadták el, az orvos életének több területére kiterjed. Nagy hangsúlyt fektet a mesterek tiszteletére, és a tanítványokkal való tisztes bánásmódra. A betegekkel kapcsolatban

  1. az életmód megtartásában segédkezik
  2. tevékenységét kizárólag a beteg hasznára végzi, tartózkodik a károkozástól
  3. mérget még akkor sem ad, ha a beteg kéri.

Titoktartási kötelezettsége van. Az esküszegés következményei erkölcsiek, az orvos további sorsát, életének hosszát befolyásolják.

A technológia fejlettsége, az esztétikai sebészet, a természetgyógyászati módszerek, a gyógyszergyárak és számos más csábítás korában, azaz napjainkban, a hippokratészi eskü ugyanúgy érvényes, mint bármikor az idők során.

„Tisztán és szentül megőrzöm életemet és tudományomat” – a szakmai tisztesség témáját érinti, az orvosnak tartózkodnia kell az erkölcstelen viselkedéstől, és ellen kell állnia a kiváltságos helyzetével járó csábításoknak (például a mai gyógyszergyárak bőkezű ajándékainak).

BUDAPEST, DEBRECEN, SZEGED, PÉCS – ORVOSEGYETEMEK JELENLEGI ESKÜSZÖVEGE

Minden magyarországi egyetem jelenlegi esküszövege megegyezik abban, hogy aránytalanul nagy hangsúlyt fektet a tiszteletre. Tisztelnünk kell az egyetemet, az oktatóinkat, a tanítványainkat, az orvosi szakmát magát. Tiszteljük az életet, az emberi jogokat általában, a titoktartást, az orvostársainkat.

Tudásunkat folyton gyarapítsuk, a gyógyszeripari gépezet legújabb géntechnikai termékeiről is szerezzünk be ismereteket, de az sajnos nincs benne, hogy a megszerzett információkat lelkiismeretbeli kötelességünk átadni a betegeknek. Nincs benne, hogy elolvasás és elmagyarázás nélkül aláíratunk betegekkel beleegyező nyilatkozatokat.

A döntési szabadság, a betegek emberi méltóságának megtartása és a megkülönböztetés kerülése szintén belekerült az orvosi eskükbe – ezek betartatása az orvosi esküt tett szakemberek vajmi kis százalékára jellemző! Az elmúlt néhány év rémtörténetei bizonyították, hogy a Hippokrátész által vizionált orvosi viselkedés régesrég a múlté, s nekünk erkölcsi kötelességünk az ezekhez való visszatérés!

Az esküszegés következményei sehol nem szerepelnek. Pedig következmények nélkül az eskü alatt vállalt erkölcsi kötelességek sem hághatók át: az esküszegõ személyes hitele, becsülete enyészik el. Hippokrátész alapján az esküszegés következményei a társadalmi jólétet veszélyeztetik, az orvos életét rövidítik.

ÖSSZEGZÉS

MI HIÁNYZIK?

ERKÖLCS, FELELŐSSÉG, LELKIISMERET,  BECSÜLET szavak fájóan hiányoznak az összes orvosi esküszövegből. ( A négy egyetem háromféle szövegű esküt használ jelenleg.) A három szövegben az erkölcs szó egyetlenegyszer sem, a felelősség és a lelkiismeret összesen 1-1 alkalommal szerepel.

  1. Mire esküszik? Csak Szegeden esküsznek a becsületükre, máshol semmire. A DE Egészségügyi Karán a magyar alaptörvényre és a magyar népre hivatkoznak. A magyar rendőrök az alaptörvényre esküsznek. Az önkormányzati tisztségviselők a becsületükre és a lelkiismeretükre teszik a fogadalmat. Az orvosok semmire.
  2. Az orvos munkaidőn kívül is orvos Az orvos nemcsak a munkahelyén, hanem baráti társaságban vagy szabadságát töltve is orvos, ennek tudatában kell élnie, tetteiért és szavaiért felelősséget vállalnia.

3.  Anyagi, gazdasági, gyógyszeripari érdekeket nem helyezhet a beteg érdekei fölé. A csábításnak ellenáll. Vészhelyzeti intézkedések és vészhelyzeti kommunikáció nem írhatja felül a beteg érdekeit.

4. Ismeretek gyarapítása, aktualizálása, tájékozódás. Információk beszerzése, utánajárás. Nem ad olyan kétséges, ismeretlen, veszélyes szereket, amit nem ismer.

5. A betegjog érvényesítése azt is jelenti, hogy mivel embernek tekinti őket, ezért közli velük az információt. Hogy pl. meghalhat tőle. Hogy több halott van, mint bármely oltástól. Tájékozott beleegyezés fogalmának alkalmazása.

6. Esküszegés következményei: csak a Hippokrátész-féle esküben vannak benne, sehol másutt.

7.Csak Hippokrátész deklarálja: „Ha kényszerítenek se adok mérget” a mai esküszövegek nem.

Csak a genfi nyilatkozat (lásd a forrásoknál)  tartalmazza: „Jogot nem sértek, ha kényszerítenek se” a mai esküszövegek nem.

Tekintélyelvűség – abban bővelkedik mindegyik esküszöveg.

Az orvosi hivatás jelenkori lefokozódásának forrása, egyszersmind fokmérője az orvosi eskü tartalmi és formai elsilányosodása, igénytelenné válása.

FELHASZNÁLT FORRÁSOK

Debreceni Egyetem Orvostudományi Kar diplomaosztó ünnepség 2023 eskütétel: https://www.youtube.com/watch?v=YcUrovvwDTA (48:44 percnél)

Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar diplomaosztó 2024  eskütétel https://www.youtube.com/watch?v=V0CcioThqaI  (46:01 percnél)

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar diplomaosztó ünnepség 2023 eskütétel https://www.youtube.com/watch?v=Tz_yNF9VFFs  (39:16 percnél)

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar diplomaosztó 2023 eskütétel

https://www.youtube.com/watch?v=UMHocf7nOx0 (18:02 percnél)

Pallas Nagy Lexikon

Britannica Hungarica

https://stresszdoktor.hu/blog/Orvosi_esku_szovegek.html

Genfi Nyilatkozat (Orvosok Világszövetsége WMA)

Dr. Horváth Katalin

UjMOK

Budapest, 2024. április

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük